tłumaczenia online

 

Tłumacz przysięgły

Warunki uzyskania uprawnień tłumacza przysięgłego

 Wykonywanie zawodu tłumacza przysięgłego reguluje ustawa ogłoszona 27 stycznia 2005 (Dz.U. z 2004 r. nr 273 poz. 2702). Określa ona zasady nabywania uprawnień, wykonywania zawodu oraz uprawnienia i obowiązki tłumacza.
Zgodnie z ustawą tłumaczem przysięgłym może zostać osoba fizyczna, znająca język polski, niekarana, posiadająca zdolność czynności prawnych. Wymagane jest posiadanie obywatelstwa polskiego lub innego kraju Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA). Kandydat na tłumacza przysięgłego powinien posiadać wykształcenie wyższe w kierunku filologia lub ukończone studia wyższe w innym kierunku oraz podyplomowe w zakresie tłumaczenia w wybranym języku.

Egzamin

 Aby nabyć prawo wykonywania zawodu należy zdać egzamin na tłumacza przysięgłego.
Egzamin składa się z dwóch części, pisemnej i ustnej. Część ustną można zdawać dopiero po roku od zaliczenia części pisemnej.
W trakcie egzaminu pisemnego kandydaci muszą przetłumaczyć w ciągu czterech godzin teksty sądowe oraz tekst dowolny z języka polskiego na obcy i odwrotnie.
Przedmiotem egzaminu ustnego jest tłumaczenie konsekutywne, w którym egzaminator odczytuje lub wyświetla tekst do tłumaczenia oraz tłumaczenie a vista, otrzymywane bezpośrednio przed egzaminem. Całość jest rejestrowana i przechowywana przez co najmniej 5 lat.
Po zaliczeniu egzaminów tłumacz przysięgły musi złożyć ślubowanie i uzyskać wpis na listę tłumaczy przysięgłych.
Potwierdzeniem nabycia uprawnień jest świadectwo tłumacza przysięgłego. Do wykonywania zawodu tłumacz musi otrzymać pieczęć wykonaną w mennicy państwowej do poświadczania dokumentów oraz prowadzić repetytorium, w którym rejestruje wykonane zlecenia.

Uprawnienia i obowiązki tłumacza przysięgłego

  Tłumacz przysięgły w ramach prowadzonej działalności może sporządzać i poświadczać tłumaczenia własne i innych osób oraz dokonywać tłumaczeń ustnych. Do obowiązków tłumacza należy wykonywanie zleceń na żądanie sadu, prokuratury, policji i innych organów administracji publicznej. Niemożliwość zastosowania się do takiego żądania musi być uzasadniona ważnymi powodami, a bezpodstawna odmowa zagrożona jest karami określonymi w ustawie.

Stawki za tłumaczenia

 Wysokość stawek za tłumaczenia dla klientów nie jest regulowana ustawą, ustalana jest indywidualnie. W stosunku do tłumaczeń urzędowych na zlecenie sadów, policji, prokuratury i organów administracji publicznej wysokość stawek jest ściśle określona w ustawie z dnia 24 stycznia 2005 r . Stawki zróżnicowane są ze względu na kierunek tłumaczeń i język obcy.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 24 stycznia 2005 r.
w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego
(Dz. U. z dnia 26 stycznia 2005 r)
Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz. U. Nr 273, poz. 2702) zarządza się, co następuje:
§ 1.
Rozporządzenie określa stawki wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego, wykonane na żądanie sądu, prokuratora, Policji oraz organów administracji publicznej.
§ 2.
1. Stawki wynagrodzenia tłumacza przysięgłego za sporządzenie poświadczonego tłumaczenia wynoszą:
1) za stronę tłumaczenia na język polski:
a) z języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego i rosyjskiego - 23 zł,
b) z innego języka europejskiego i z języka łacińskiego - 24,77 zł,
c) z języka pozaeuropejskiego posługującego się alfabetem łacińskim - 30,07 zł.
d) z języka pozaeuropejskiego posługującego się alfabetem niełacińskim lub ideogramami - 33,61 zł;
2) za stronę tłumaczenia z języka polskiego:
a) na język angielski, niemiecki, francuski i rosyjski - 30,07 zł,
b) na inny język europejski i na język łaciński - 35,38 zł,
c) na język pozaeuropejski posługujący się alfabetem łacińskim - 40,69 zł,
d) na język pozaeuropejski posługujący się alfabetem niełacińskim lub ideogramami - 49,54 zł.
2. Za sporządzenie tłumaczenia - na wniosek zlecającego - w dniu zlecenia stawki określone w ust. 1 podwyższa się o 50 %.
§ 3.
Za tłumaczenia tekstów:
1) zawierających frazeologię i terminologię specjalistyczną,
2) sporządzonych pismem ręcznym lub przez wypełnienie pismem ręcznym drukowanych formularzy, z wyjątkiem tekstów sporządzonych pismem technicznym,
3) trudnych do odczytania ze względu na stopień zniszczenia lub uszkodzenia tekstu albo złą jakość kopii sporządzonej sposobem technicznym
- stawki przewidziane w § 2 ust. 1 podwyższa się o 25 %.
§ 4.
Za sprawdzenie i poświadczenie tłumaczenia z języka obcego na język polski albo z języka polskiego na język obcy sporządzonego przez inną osobę oraz za sporządzenie poświadczonego odpisu pisma w języku obcym wynagrodzenie wynosi 50 % stawki przewidzianej za tłumaczenie, określonej w § 2 ust. 1.
§ 5.
Za sprawdzenie i poświadczenie odpisu pisma sporządzonego w danym języku obcym przez inną osobę wynagrodzenie wynosi 30 % stawki przewidzianej za tłumaczenie określonej w § 2 ust. 1.
§ 6.
1. Wynagrodzenie za tłumaczenie ustne za każdą rozpoczętą godzinę obecności tłumacza wynosi stawkę jak za stronę tłumaczenia określoną w § 2 ust. 1 i powiększoną o 30 %. 2. Godziny obecności oblicza się od godziny, na którą tłumacz został wezwany, do godziny zwolnienia go od udziału w czynności.
§ 7.
Należne kwoty wynagrodzenia, o których mowa w § 2 ust. 2, § 3-5 oraz § 6 ust. 1, podlegają zaokrągleniu do pełnych groszy w górę, jeżeli końcówka jest wyższa od 0,50 grosza, lub w dół, jeżeli jest równa lub niższa od 0,50 grosza.
§ 8.
1. Przy obliczaniu wynagrodzenia za stronę uważa się 25 wierszy, a za wiersz - 45 znaków. Za znak uważa się wszystkie widoczne znaki drukarskie, w szczególności litery, znaki przestankowe, cyfry, znaki przeniesienia oraz uzasadnione budową zdania przerwy między nimi. Stronę rozpoczętą liczy się za całą. 2. W razie tłumaczenia sporządzonego w innym układzie maszynopisu lub wydruku komputerowego niż 25 wierszy po 45 znaków na stronę, za stronę tłumaczenia przyjmuje się 1 125 znaków.
§ 9.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 27 stycznia 2005 r
  Copyright: © 2003-2018