tłumaczenia online

 

Skróty klawiaturowe w programie MS Word

Skróty klawiaturowe

Tłumacz lub osoba często pracująca z edytorem tekstu powinna opanować dostępne skróty klawiaturowe, które ułatwią i bardziej zautomatyzują pracę. Wyrobienie nawyku kożystania z skrótów jest zbędne dla osób sporadycznie korzystających z MS Worda, jednak gdy często pisze się teksty w edytorze można dzięki temu zaoszczędzić dużo czasu i uczynić swoją pracę przyjemniejszą.
Aby uzyskać dostęp do często wykonywanych czynności, zamiast szukać w menu potrzebnych funkcji lub nawet korzystania przycisków na pasku narzędzi, naciskamy kombinację klawiszy.Skrót klawiaturowy Funkcja
ALT lub F10 Dostęp do menu
CRTL + TAB Przełączanie pomiędzy różnymi menu:
SHIFT + F10 lub klawisz WINDOWS Menu skrótów (dostępne z prawego przycisku myszki)
ALT + SPACJA Menu skrótów paska tytułu
CTRL + F1 Otwieranie / zamykanie okienka zadań
F6 Przełączanie pomiędzy dokumentem a okienkiem zadań
CTRL + SPACJA (okienko musi być aktywne) Otwieranie menu okienka zadań
SHIFT + F7 Uruchomienie słownika wyrazów bliskoznacznych (Tezaurus)
ALT + N + S Statystyka dokumentu

Edycja tekstu:

Skrót klawiaturowy Funkcja
CTRL + B Pogrubienie
CTRL + I Kursywa
CTRL + U Podkreślenie
CTRL + SHIFT + > lub CTRL+] Zwiększenie czcionki w zaznaczonym fragmencie tekstu
CTRL + SHIFT + < lub CTRL + [ Zmniejszenie czcionki w zaznaczonym fragmencie tekstu
CTRL + SHIFT + SPACJA Spacja nierozdzielająca (twarda spacja)
CTRL + SPACJA Usuwanie dodatkowego formatowania tekstu
CTRL + C Kopiowanie zaznaczonego tekstu
CTRL + X Wycinanie zaznaczonego tekstu
CTRL + V Wklejanie skopiowanego do pamięci tekstu
CTRL + Z Cofnięcie ostatniej akcji
CTRL + Y Ponowne wykonanie cofniętej akcji
SHIFT + STRZAŁKA Zaznaczanie pojedynczego znaku
CTRL + SHIFT + STRZAŁKA Zaznaczanie wyrazu
CTRL + A Zaznaczanie całego dokumentu
F8 (powtórzenie F8 zwiększa obszar zaznaczania Uruchomienie opcji zaznaczania (wybieranego przy pomocy STRZAŁEK)
CTRL + STRZAŁKA Przesuwanie kursora o całe wyrazy
ALT + CTRL + M lub prawy ALT + M Wstawienie komentarza
SHIFT + ENTER Podział wiersza
CTRL + ENTER Podział strony
CTRL + SHIFT + F Zmiana czcionki zaznaczonego fragmentu
SHIFT + F3 Zmiana wielkości liter
CTRL + E Wyrównywanie akapitu do środka
CTRL + L Wyrównywanie akapitu do lewej
CTRL + R Wyrównywanie akapitu do prawej
CTRL + J Wyrównywanie akapitu do obu stron (justowanie)
PRAWY ALT + U Wstawianie znaku Euro

 

Wyszukiwanie:

Skrót klawiaturowy Funkcja
CTRL + F Wyszukiwanie słów
ALT + CTRL + Y lub SHIFT + F4 Powtarzanie wyszukiwania (po zamknięciu okna dialogowego)
CTRL + H Zamienianie znaków
CTRL + TAB Przełączanie między oknem dialogowym a tekstem
TAB Przejście do następnej opcji
SHIFT + TAB Przejście do poprzedniej opcji
CTRL + G Przechodzenie do zakładki
SHIFT + F5 Przeniesienie do miejsca ostatniej poprawki (również po otwarciu dokumentu)
ALT + F7 Wyszukiwanie następnego błędu w tekście (podkreślonego kolorową linią).

Praca z plikiem:

Skrót klawiaturowy Funkcja
CTRL + F12 lub CTRL + O Otwieranie dokumentu
CTRL + W lub CTRL + F4 Zamykanie dokumentu
CTRL + N Tworzenie nowego dokumentu
CTRL + S Zapisywanie dokumentu
F12 Zapisywanie dokumentu z nową nazwą (zapisz jako)
ALT + 1 Przejście do poprzedniego folderu
ALT + 2 Otwarcie folderu znajdującego się o jeden poziom wyżej
ALT + 4 Usunięcie zaznaczonego folderu
ALT + 5 Utworzenie nowego folderu
ALT + 6 Przełączanie między widokami
ALT + 7 Wyświetlenie menu narzędzia
CTRL + P Drukowanie dokumentu
ALT + CTRL + I lub CTRL + F2 Podgląd wydruku
CTRL + F5 Zmiana wielkości okna
CTRL + F10 Maksymalizowanie okna dokumentu
ALT + F5 Zmiana wielkości wszystkich okien programu
ALT + F10 Maksymalizowanie wszystkich okien programu

Zmiana stylu:

Skrót klawiaturowy Funkcja
ALT + SHIFT + STRZAŁKA W GÓRĘ Przeniesienie zaznaczonego akapitu w górę
ALT + SHIFT + STRZAŁKA W LEWO Przeniesienie akapitu na wyższy poziom (np. z Nagłówka 3 na Nagłówek 2).
ALT + SHIFT + STRZAŁKA W PRAWO Przeniesienie akapitu na niższy poziom
CTRL + SHIFT + N Przeniesienie akapitu do poziomy podstawowego (usuń formatowanie)
ALT + SHIFT + STRZAŁKA W DÓŁ Przeniesienie zaznaczonego akapitu w dół
CTRL + F1 Otwieranie okienka zadań
CTRL + SPACJA Otwieranie menu Okienka zadań
F6 (widok stylów) - wybór STRZAŁKAMI Wybieranie stylów dla akapitu
CTRL + SHIFT + S Zmiana stylu

  Copyright: © 2003-2018